Obsluga techniczna
ALFA TV

 

                                                                                            Bielice, 09.01.2012 r.

 

 

ANEKS Nr 3 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 27 CZERWCA  2011 R.

 

             Z powodu  długotrwałej choroby Kacpra Kierylaka ur. 01.12.2007 r.,  rodzice chłopca wystąpili z prośbą o skreślenie syna z listy beneficjentów zakwalifikowanych do projektu

„ Zielone Przedszkole”. W związku z tym, że rodzice dziecka umieszczonego na liście rezerwowej, jako trzecie nie wyrazili ochoty przystąpienia do projektu z powodu umieszczenia dziecka w innym przedszkolu, na zwolnione miejsce zostaje przyjęty Marcel Tumanowicz umieszczony na liście rezerwowej, jako czwarty.

 

 

Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

 1. Małgorzata Woronowicz- przewodnicząca
 2. Kamela Wilczyńska – członek
 3. Zofia Wąsowicz – członek
 4. Agnieszka Gancarz – członek

 

Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca

Komisji Kwalifikacyjnej

 

                                                                                         

 

     Bielice, 10.11.2011 r.

 

 

 

ANEKS Nr 2 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 27 CZERWCA  2011 R.

 

 

             W związku z długotrwałą, nieusprawiedliwioną nieobecnością w punkcie „Zielone Przedszkole” Piotra Piotrowskiego ur. 21.09.2009 r., decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 08 listopada 2011 r. zostaje  skreślony z listy beneficjentów. Na zwolnione miejsce zostaje przyjęty Andrzej Szczerbiński umieszczony na liście rezerwowej jako drugi.

 

 

Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

 1. Małgorzata Woronowicz- przewodnicząca
 2. Kamela Wilczyńska – członek
 3. Zofia Wąsowicz – członek
 4. Małgorzata Woźniak - członek

 

Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca

Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

Bielice, 15.09.2011 r.

 

 

ANEKS Nr 1 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 27 CZERWCA 2011 R.

 

W związku z prośbą pani Magdaleny Mikulskiej o skreślenie jej córki Oliwii Mikuskiej ur. 04.12.2007 r. z listy dzieci uczęszczających do oddziału „Zielone Przedszkole”, decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 15.09.2011 r. na zwolnione miejsce zostaje przyjęty Igor Borkowski ur. 27.08.2007 r., figurujący na liście rezerwowej jako pierwszy.

 

 

Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej

Małgorzata Woronowicz

 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 27.06.2011 r.

 

 

            Dnia 27 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:

 

 • Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca
 • Kamela Wilczyńska – członek
 • Zofia Wąsowicz – członek
 • Małgorzata Woźniak – członek.

 

Podczas posiedzenia, komisja dokonała naboru uzupełniającego Beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole”.

 

Lista dzieci, które zakwalifikowały się do projektu:

 1.  Gancarz Sebastian Marek
 2. Grala Klaudia Karolina
 3. Kierylak Kacper
 4. Łapecińska Amelia
 5. Mikulska Oliwia
 6. Malinowski Paweł
 7. Orman Mikołaj
 8. Piotrowski Piotr
 9. Skiba Maciej
 10. Stępień Dawid
 11. Stolarczyk Jakub
 12.  Truskowski Adam
 13. Wiśniewska Martyna
 14. Wojcieszek Patryk
 15. Woszczyński Aleksander

 

 

Lista rezerwowa:

 1. Borkowski Igor
 2. Szczerbiński Andrzej
 3. Tarka Mikołaj
 4. Tumanowicz Marcel
 5. Naparty Kamil
 6. Dopytała Paweł

 

Małgorzata Woronowicz – Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 25/2011

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia  02 maja 2011 r.

w sprawie powołania Komisji ds. naboru uzupełniającego beneficjentów do projektu „ Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje: 

§1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia uzupełniającego naboru beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole” w składzie:

 1. Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca komisji
 2. Kamela Wilczyńska – członek komisji
 3. Małgorzata Woźniak – członek komisji
 4. Danuta Wąsowicz – członek komisji

§2.

Wprowadzam zmiany do  Regulaminu Naboru Beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole”:

1. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:  „Uzupełniający nabór odbędzie się w sierpniu 2010 roku oraz w czerwcu 2011 roku.”

2. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenia będę przyjmowane w okresie od 5 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w godzinach 7.00-15.00. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście przez rodzica/ opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną.”

3. W punkcie 8 dodaje się podpunkt „d” który otrzymuje brzmienie: „ Dzieci z rodzin o niskim dochodzie na osobę.”

4. Punkt 15 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 27 czerwca 2011 roku.

5. Punkt 16 otrzymuje brzmienie: „Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w Biurze Projektu, umieszczone na stronie internetowej www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pldo 30 czerwca 2011 roku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

 
 
 

                                                                                              Bielice, 04.01.2011 r.

ANEKS Nr 2 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 18  czerwca 2010 R.

              W związku z prośbą pani Małgorzaty Malinowskiej o skreślenie jej syna Pawła Malinowskiego ur. 03.04.2007 r. z listy dzieci uczęszczających do oddziału „Zielone Przedszkole”, decyzja Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 03.01.2011 r. na zwolnione miejsce zostaje przyjęta druga osoba z listy rezerwowej Barczyński Filip ur. 19.01.2006 r.

 

 

Bielice, 04.01.2011 r.                                               Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                  Małgorzata Woronowicz

  

                                                                                                          Bielice, 22.11.2010 r.

 

 

 

ANEKS NR 1 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2010 R.

 

 

 

            W związku z prośbą pani Eweliny Truskowskiej o skreślenie jej syna Adama Truskowskiego  ur. 15.07.2007 r. z listy dzieci uczęszczających do oddziału „ Zielone Przedszkole” (z powodu długotrwałego leczenia), decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 22.11.2010 r. na zwolnione miejsce zostaje przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej Julia Piskorz ur. 28.08.2007 r.

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                              Małgorzata Woronowicz

 

 

Bielice, 22.11.2010 r.

 

 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 18.06.2010 R.
 
 
 
            Dnia 18 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
 
-     Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca
  -   Kamela Wilczyńska – członek
-     Zofia Wąsowicz – członek
      -  Agnieszka Gancarz – członek.
 
Podczas posiedzenia, komisja dokonała naboru uzupełniającego Beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole”.
 
Lista dzieci, które zakwalifikowały się do projektu:
1)      Barczyński Paweł
2)      Budziach Wiktor
3)      Dragan Julia
4)      Ignasiak Marcin
5)      Kłossowska Zuzanna Alicja
6)      Malinowski Paweł
7)      Mocarska Jagoda
8)      Pawłowski Brajan
9)      Szkarapata Dobromir
10) Truskowski Adam
11) Wojcieszek Błażej
12) Wojcieszek Maciej
 
LISTA REZERWOWA
1)      Piskorz Julia
2)      Barczyński Filip
3)      Mocarska Gabriela
4)      Mocarska Justyna
5)      Wiśniewska Martyna
6)      Borkowski Igor
7)      Skiba Maciej
8)      Kuświk Hubert
9)      Sitarska Oliwia
10) Stańczak Marcin
11) Łapecińska Amelia
 
 
Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej
 
 
       
 
 
 
     Bielice, 19.05.2010 r.
 
 
 
ANEKS Nr 3 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 15 LUTEGO 2010 R.
 
 
W związku z informacją o długotrwałym zwolnieniu lekarskim Amelii Pleń ur. 08.11.2006 r. decyzją Komisji Kwalifikacyjnej udział dziecka w projekcie „Zielone Przedszkole” zostaje zawieszony.
Na zwolnione miejsce zostaje przyjęta Aleksandra Bonarska ur. 12.03.2007 r. ,która w chwili obecnej spełnia warunki rekrutacji.
 
 
Bielice, 19.05.2010 r.                                               Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej
                                                                                  Małgorzata Woronowicz
 
ANEKS NR 2 DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 04 MAJA 2010 R.
 
 
            W związku z rezygnacją państwa Agnieszki Kocanowskiej-Kuświk i Artura Kuświka z uczestnictwa ich syna Huberta Kuświka ur. 15.12.2006 r. z udziału w projekcie „Zielone Przedszkole”, Komisja Kwalifikacyjna dn. 04.05.2010 r. podjęła decyzję o umieszczeniu na liście osób przyjętych do projektu Nikodema Zięcinę ur. 06.03.2007r., który w chwili obecnej spełnia warunki naboru.
 
Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
      Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca
      Kamela Wilczyńska – członek
      Zofia Wąsowicz – członek
      Agnieszka Gancarz – członek
 
 
 
 
Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca
            Komisji Kwalifikacyjnej
 
Bielice, 04.05.2010 r.

 

 
ANEKS DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 15 LUTEGO 2010 R.
 
 
            W związku z dostarczeniem przez p. Staszak Wiesławę brakujących dokumentów dotyczących dziecka Jakuba Miłosza Glubs ur. 21.03.2006 r. Komisja Kwalifikacyjna podjęła decyzję o umieszczeniu chłopca na liście rezerwowej osób, które spełniają wymagania ujęte w regulaminie naboru beneficjentów do projektu „ Zielone Przedszkole” na pozycji pierwszej.
 
Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
   Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca
   Kamela Wilczyńska – członek
   Danuta Wąsowicz – członek
   Agnieszka Gancarz – członek
 
 
 
 
Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca
            Komisji Kwalifikacyjnej
 
Bielice, 17.02.2010 r.

 

 

 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Z DNIA 15.02.2010 R.

 Dnia 15 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:

      Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca

      Kamela Wilczyńska – członek
      Danuta Wąsowicz- członek
      Agnieszka Gancarz – członek,
 
Podczas posiedzenia, komisja dokonała naboru Beneficjentów do projektu „ Zielone Przedszkole”.
Lista dzieci, które spełniają wymagania ujęte w regulaminie naboru beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole”, a tym samym zostały zakwalifikowane do projektu:
 
 1. BUDZIŃSKI MICHAŁ
 2. CEMPA FILIP
 3. HUSAK PRZEMYSŁAW RAFAŁ
 4. JÓŹWIK BOGUMIŁA
 5. KAŹMIERCZAK BŁAŻEJ
 6. KĄKOLEWSKA MALWINA ZOFIA
 7. KORCZAK MIŁOSZ
 8. LEWANDOWSKA ALICJA
 9. MICZKUŁA MAGDALENA
 10. MICZKUŁA EWELINA
 11. MIKOŁAJEWSKA JULIA
 12. NOWAK ANNA
 13. OSSOWICZ DAGMARA
 14. PLEŃ AMELIA
 15. POMAGALSKI MATEUSZ
 16. PRZEMIENIECKI MIACHAŁ KAZIMIERZ
 17. RABENDA PAWEŁ
 18. SITARSKI TOMASZ
 19. STAŃCZAK MARCIN
 20. STAWICKI HUBERT
 21. SZUSTAK KAJA HANNA
 22. URBAN PAULINA
 23. WÓJCIK OSKAR
 24. WILCZYŃSKI KAROL
 25. WYDER MAGDALENA
 
LISTA REZERWOWA:
 1. Günther Filip
 2. Kita Julia
 3. Kukiełka Arkadiusz
 4. Kuświk Hubert
 
PODANIA ODRZUCONE:
 1. Bondarska Aleksandra – nie spełnia warunków naboru
 2. Glubs Jakub Miłosz – niepełna dokumentacja
 3. Maślij Aleksandra – niepełna dokumentacja
 4. Maślij Mateusz – niepełna dokumentacja
 5. Owczarczak Szymon – niepełna dokumentacja
 6. Zięcina Nikodem – nie spełnia warunków naboru
 
 
 
 
Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej
 
 
Regulamin naboru Beneficjentów do projektu  "ZIELONE PRZEDSZKOLE"
 
 1. Do projektu przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie gminy Bielice. Podczas pierwszej rekrutacji, która odbędzie się na przełomie I/II 2010 roku przyjmowane będą dzieci które w roku 2009 ukończyły 3 lata lub 4 lata.
 2. Dziecko przyjmowane jest do projektu raz na cały okres trwania projektu tj. od marca 2010 roku do lipca 2012 roku, z wyjątkiem dzieci, które w 2010 i 2011 roku rozpoczną naukę w grupie "O".
 3. Uzupełniający nabór odbędzie się w sierpniu 2010 roku oraz w sierpniu 2011 roku.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) dziecka do projektu wyłącznie na druku, który będzie do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy w Bielicach www.bielice.com.pl w zakładce "Zielone Przedszkole" lub ze strony internetowej www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl od dnia 11 stycznia 2010 roku. Druk będzie również dostępny w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 10 oraz sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 11 stycznia 2010 r. do 1 lutego 2010 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w godzinach od 9.00 ? 13.00. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście przez rodzica/ opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną.
 6. Podstawowe kryteria przyjęć dzieci do projektu:

  Co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest osobą zarejestrowaną jako osoba bezrobotna i deklaruje chęć podjęcia aktywizacji zawodowej.
  Dzieci obojga rodziców pracujących.
  Osoba samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
  Osoba, wobec której orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
  Niski dochód na osobę.

 7. Przyjęcia dzieci do projektu odbywać się będą zgodnie z kryteriami wymienionymi w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 8. W pierwszej kolejności będą przyjmowane do projektu dzieci:
  1. Zamieszkujące na terenie gminy Bielice.
  2. Dzieci osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy dłużej niż 3 miesiące od daty złożenia karty zgłoszenia dziecka do projektu deklarujące chęć podjęcia aktywizacji zawodowej.
  3. Dzieci obojga rodziców pracujących.
 9. W przypadku nie zgłoszenia się do projektu wyznaczonej liczby dzieci spełniających kryteria wymienione w punkcie 6 regulaminu, przyjęcia będą odbywać się według kolejności wpływania zgłoszeń.
 10. Wraz z kartą zgłoszenia dziecka do projektu należy załączyć:
  1. W przypadku rodziców bezrobotnych: zaświadczenie z urzędu pracy o okresie przebywania w ewidencji osób bezrobotnych oraz oświadczenie dotyczące deklaracji podjęcia aktywizacji zawodowej (załącznik nr 2).
  2. W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym - zaświadczenie z zakładu pracy.
  3. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko:

   - wdowa lub wdowiec - kserokopię aktu zgonu,
   - panna - zupełny odpis aktu urodzenia dziecka,
   - osoba przebywająca w separacji lub rozwiedziona - prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie lub separacji.

  4. W przypadku rodziców posiadających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS lub KRUS.
  5. W przypadku rodziców będących rolnikami - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie.
  6. W przypadku rodziców będących rencistami lub emerytami - decyzja o przyznaniu renty lub emerytury lub ostatni odcinek renty lub emerytury.
  7. W przypadku, gdy adres zameldowania dziecka różni się od adresu zamieszkania - oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka poświadczone przez sołtysa danej miejscowości.
  8. W przypadku rodzin zastępczych - prawomocny wyrok sądu.
  9. W przypadku rodziców pracujących w ramach umowy o pracę - zaświadczenie z zakładu pracy.
  10. W przypadku rodziców prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z urzędu skarbowego o kontynuacji działalności.
  11. W przypadku rodziców uczących się lub studiujących w systemie dziennym - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki.
  12. W przypadku, gdy dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo - orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ.
  13. W przypadku rodziców niepracujących i nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oświadczenie dotyczące deklaracji podjęcia aktywizacji zawodowej (załącznik nr 2).
  14. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny pracuje na podstawie umowy cywilno-prawnej - zaświadczenie z zakładu pracy.
 11. W przypadku nie złożenia kompletu wymaganych dokumentów wraz z kartą zgłoszenia, za datę wniosku uważa się datę dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.
 12. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia przez dziecko któregokolwiek z kryteriów wymienionych w punkcie 6 niniejszego regulaminu Komisja Rekrutacyjna może wezwać rodzica/opiekuna prawnego do złożenia stosownych wyjaśnień.
 13. W trakcie rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa beneficjentów.
 14. W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego z uczestnictwa w projekcie do projektu przystąpi pierwsze dziecko z listy rezerwowej.
 15. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 15 lutego 2010 r.
 16. Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w Biurze Projektu, umieszczone na stronie internetowej www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl do 17 lutego 2010 r.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego