Obsluga techniczna
ALFA TV

Regulamin

 
REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU: „ ZIELONE PRZEDSZKOLE”
 
 1. Punkt Przedszkolny finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Gmina Bielice z siedzibą w Bielicach 74-202, ul. Niepokalanej 34.
 3. Punkt Przedszkolny działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz niniejszego regulaminu.
 4. Punkt Przedszkolny pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i przerwy wakacyjnej zaplanowanej w projekcie.
 5. Pobyt w Punkcie Przedszkolnym jest bezpłatny. W ramach bezpłatnego pobytu dziecka w placówce zapewnia się: wyżywienie, wyprawki przedszkolaka, zajęcia edukacyjne wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rytmikę, zajęcia z j. angielskiego, zajęcia z logopedą, zajęcia z ekologii w ramach partnerstwa.
 6. Na zajęcia do „ Zielonego Przedszkola” przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Rodzice mają obowiązek informować personel przedszkola o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go na zajęcia. Ze względu na dobro innych dzieci, dziecko chore w danym dniu nie zostanie przyjęte do Punktu Przedszkolnego.
 7. Punkt Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji przez Rodziców/Opiekunów prawnych, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia innych dzieci podczas pobytu w „ Zielonym Przedszkolu”. Zatajenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego powyższych informacji wyłącza winę Personelu przedszkola w nadzorze nad dzieckiem.
 8. W razie wypadku lub nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc, poczym Personel niezwłocznie powiadomi o wypadku lub wszelkich problemach dziecka Rodziców/ Opiekunów prawnych na numer telefonu wskazany w karcie zgłoszenia jako kontaktowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Punkt Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami/ Opiekunami prawnymi z przyczyn leżących po stronie Rodziców/ Opiekunów.
 9. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w przeciągu godziny Personel zobowiązany jest wezwać lekarza za wizytę którego, Rodzice/ Opiekunowie ponoszą koszt.
 10. Rodzice/ Opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania dzieci do punkt przedszkolnego do godziny 8.30 i odbierania do godziny 16.30. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/ Opiekun prawny powiadamia personel telefonicznie o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku gdy dodatkowa opieka nad dzieckiem rozpoczyna się po godzinie 16.30 Rodzin/ Opiekun prawny zobowiązany jest uiścić opłatę 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 11. Dziecko jest pod opieką Rodzica/ Opiekuna prawnego w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania dziecka pod opiekę Personelu oraz w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły pod opieką Rodziców/ Opiekunów prawnych lub osób upoważnionych ( pełnoletnich) do odbioru dziecka.
 12. W trakcie odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego „ Zielone Przedszkole” należy nie przedłużać pobytu na terenie placówki.
 13. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry , do której należą nauczycielki wychowania przedszkolnego i opiekunki. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.
 14. Rodzice zobowiązują się do regularnego przyprowadzania dzieci do punktu przedszkolnego „ Zielone Przedszkole”. Jeżeli ilość nieobecności nieusprawiedliwionej będzie większa niż 5 dni roboczych w miesiącu to wówczas Gmina Bielice ma prawo do skreślenia dziecka z listy beneficjentów w trybie natychmiastowym.
 15. Zabrania się dawać dziecku do przedszkola słodyczy oraz innych przekąsek, napojów jak również pieniędzy.
 16. Dziecko przebywające w placówce ma obowiązek szanowania wytworów innych dzieci, podporządkowywania się obowiązującym w grupie normom i zasadom współżycia społecznego, przestrzegania zasad higieny osobistej.
 17. Rodzice/ Opiekunowie prawni maja obowiązek dbać o ubrania pozostawione do przebrania, czyli na bieżąco kontrolować stan ich czystości oraz przechowywać je w worku dziecka. Obowiązują metki z podpisanym nazwiskiem i imieniem na każdym ubraniu dziecka.
 18. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Personel informuje na bieżąco podczas spotkań z Rodzicami/ Opiekunami prawnymi.
 19. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Rodzicami/ Opiekunami prawnymi a Gminą Bielice.

 


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.