Obsluga techniczna
ALFA TV

O projekcie

Projekt "Zielone Przedszkole" będzie realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach, którego wnioskodawcą jest Gmina Bielice finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w wysokości 909.095,20zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wsparciem w projekcie w 3 kolejnych latach szkolnych (2010,2010/11, 2011/12) zostanie objętych 25 dzieci w wieku od 3 do 4 lat pochodzących z miejscowości Gminy Bielice.

Punkt przedszkolny czynny będzie od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz. 16.30

Zajęcia realizujące podstawę programową odbywać się będą nieodpłatnie od poniedziałku do piątku przez pięć godzin dziennie. Pozostałe godziny będą godzinami opiekuńczo - świetlicowymi.

W ramach funkcjonowania punktu przedszkolnego, zakłada się realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wraz z następującymi modułami.

 1. zajęcia rytmiczno - ruchowe
 2. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 3. zajęcia z języka angielskiego,
 4. zajęcia z logopedą,
 5. zajęcia z ekologii realizowane przez partnera Narodową Fundację Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnione w ramach projektu.

Przez cały czas funkcjonowania punktu prowadzone będzie nieodpłatne dożywianie dzieci ? trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

W czasie trwania projektu, oprócz zajęć dydaktycznych w przedszkolu, przewiduje się szereg imprez i uroczystości okolicznościowych w których udział wezmą zarówno dzieci jak i rodzice.

Przewiduje się również aktywny udział rodziców dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych tj;

 • rodzice będą uczestniczyć w spotkaniach, podczas których mogą zapoznać się z postępami bądź problemami dziecka oraz wspólnie podjąć odpowiednie działania
 • rodzice będą angażowani w organizację oraz opiekę nad dziećmi podczas imprez okolicznościowych

W czasie zajęć przewidziane jest także leżakowanie, które będzie trwało około 2 godzin dziennie.

Utworzenie punktu przedszkolnego wymagać będzie wykonania niezbędnych prac remontowo dostawczych:

 • dostosowanie pomieszczeń szatni,
 • dostosowanie sanitariatów,
 • zakup wyposażenia- umeblowania,
 • zakup wyposażenia wielofunkcyjnego: min.: talerzyki, kubki, sztućce,
 • akup pomocy dydaktycznych,
 • zakup zabawek i elementów kącików tematycznych,
 • zakup wyprawek przedszkolnych.

Projekt realizowany jest w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
      Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
          Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Kto może wziąć udział i jak się zapisać?

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 4 lat oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

Zapraszamy!

 


 Projekt współfinansow

any przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego