Obsluga techniczna
ALFA TV

Zamówienia publiczne poniżej 14.000 euro

Protokół z otwarcia ofert

 

na dostawę pomocy logopedycznych do siedziby zamawiającego w ramach projektu „Zielone Przedszkole”

 

W dniu 06 grudnia 2011 r. o godz. 8.00, Komisja w składzie:

1. Kamela Wilczyńska

2. Zdzisław Badora

3. Ryszard Mocarski

dokonała oceny ofert na dostawę pomocy logopedycznych do siedziby zamawiającego w ramach projektu „Zielone Przedszkole”

 

Do dnia 05 grudnia 2011 r. do godz. 15.30 wpłynęła oferta z następującej firmy:

 

 1. Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

 

w wysokości 2.544,00 brutto

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

 Kamela Wilczyńska

Zdzisław Badora

Ryszard Mocarski

               

 

Bielice, 28.11.2011 r.

 

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bielice

Ul. Niepokalnej 34, 74-202 Bielice, NIP 853-145-386, Regon 811685349

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy logopedycznych do siedziby zamawiającego w ramach projektu „Zielone Przedszkole”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
  2. Określam dokładnie przedmiot zamówienia:
 2. Domino logopedyczne L-R, szt.1
 3. Domino logopedyczne J-R, szt. 1 
 4. Domino logopedyczne L-J, szt. 1
 5. Grzybobranie – gra logopedyczna, szt.1
 6. Memo - rerki, szt. 1
 7. Memo – szumki, szt.1
 8. Pakiet zdjęć – Umiejętności, szt.1,
 9. Co się wydarzyło 1, szt. 1
 10. Co się wydarzyło 2, szt.1
 11. Dźwiękowe sześciany, szt. 1
 12. Zestaw ilustracji logopedycznych, szt. 1
 13. Mikrofon MP3, szt. 2
 14. Mówiące obrazki, szt. 1   
 15. Asystent nauczyciela, szt.1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub zamówienia podwykonawcom. 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia do 20 GRUDNIA 2011 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretarz@bielice.com.pl , faksem na nr: 91 5644-173, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Bielice, ul. Niepokalnej 34, 74-202 Bielice do dnia 05 grudnia 2011 godz. 15.30.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06 grudnia2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 9:00 w siedzibie Biura projektu Zielone Przedszkole, oraz na stronie internetowej pod adresem:www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Kamela Wilczyńska pod numerem telefonu 91 5792172 oraz adresem email: sekretarz@bielice.com.pl.

Wójt Gminy

Zdzisław Lech Twardowski

 

 

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

na dostawę pomocy logopedycznych do siedziby zamawiającego w ramach projektu „Zielone Przedszkole”

 

W dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 9.00, Komisja w składzie:

1. Kamela Wilczyńska

2. Zdzisław Badora

3. Ryszard Mocarski

dokonała oceny ofert na dostawę pomocy logopedycznych do siedziby zamawiającego
w ramach projektu „Zielone Przedszkole”

 

Do dnia 25 listopada 2011 r. wpłynęła oferta z następującej firmy:

 1. „Oskar” Jacek Mośnicki

ul. Barczewskiego 5

11-001 Dywity

w  wysokości  1.328,00 zł brutto

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

Kamela Wilczyńska

Ryszard Mocarski

Zdzisław Badora

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielice, 14.11.2011 r.

 

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bielice

Ul. Niepokalnej 34, 74-202 Bielice, NIP 853-145-386, Regon 811685349

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy logopedycznych do siedziby zamawiającego w ramach projektu „Zielone Przedszkole”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
  2. Określam dokładnie przedmiot zamówienia:
 2. Ładnie mówię głoski: k, g, h.
 3. Ładnie mówię głoski: s, z, c, dz.
 4. Ładnie mówię głoski: ś, ź, ć, dź.
 5. Duży zestaw diagnostyczno- terapeutyczny.
 6. „ Logopedyczny Piotruś”, pakiety I, II, III.
 7. Materiały obrazkowo-wyrazowe.
 8. Domina wyrazowo- obrazkowe.
 9. Zdjęcia – świat dziecka.
 10. Zdjęcia – czynności.
 11. VOCABULAR – materiał obrazkowy.
 12. Programy komputerowe (pakiet):
  1. Część 1: sz, ź, cz, dź.
  2. Część 2: s, z, c, dz.
  3. Część 3: ś, ź, ć, dź.
  4. Część 4: j, l, r.
  5. Część 5: mowa bezdźwięczna.
  6. Część 6: różnicowanie szeregów.
  7. Część 7: słuch fonemowy.
 13. Przygody ślimaka – gra logopedyczna.
 14. Sammy – kwartet logopedyczny.
 15. Trudne słowa: część 1 i 2.
 16. MIMIC -  zabawy logopedyczne z buzia.
 17. ARTICULA – program ćwiczeń aparatu mowy z lusterkiem.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub zamówienia podwykonawcom. 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia do 15 GRUDNIA 2011 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretarz@bielice.com.pl , faksem na nr: 91 5644-173, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Bielice, ul. Niepokalnej 34, 74-202 Bielice do dnia 25 listopada 2011 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 LISTOPADA 2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Biura projektu Zielone Przedszkole, oraz na stronie internetowej pod adresem:www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Kamela Wilczyńska pod numerem telefonu 91 5792172 oraz adresem email: sekretarz@bielice.com.pl.

Wójt Gminy

Zdzisław Lech Twardowski 

 


 

 

Bielice, 14.11.2011 r.

 

              

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bielice

Ul. Niepokalnej 34, 74-202 Bielice, NIP 853-145-386, Regon 811685349

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy logopedycznych do siedziby zamawiającego w ramach projektu „Zielone Przedszkole”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
  2. Określam dokładnie przedmiot zamówienia:

- Dmuchane lotto 1

- Dmuchnij piłkę – labirynt logopedyczny

- ELEPHONE – tuba wzmacniająca głos –2szt.

- Megafon logopedyczny

- Turbinka logopedyczna)

- Trzy kulki – narzędzie do ćwiczeń oddechowych

- Szeptofon mały 2 szt

- Spirometr ćwiczeniowy

- POP TOOB – zestaw do ćwiczeń oddechowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub zamówienia podwykonawcom. 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia do 31 STYCZNIA. 2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretarz@bielice.com.pl , faksem na nr: 91 5644-173, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Bielice, ul. Niepokalnej 34, 74-202 Bielice do dnia 25 listopada 2011 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 LISTOPADA 2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Biura projektu Zielone Przedszkole, oraz na stronie internetowej pod adresem:www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Kamela Wilczyńska pod numerem telefonu 91 5792172 oraz adresem email: sekretarz@bielice.com.pl.

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              Zdzisław Lech Twardowski